INVENTORY OF DEVICES DELIVERED: Hakoka

SN Device Serial Number
1 Ldd GOKMOESTLDD1037731
2 Ldd GOKMOESTLDD1038132
3 Ldd GOKMOESTLDD1036289
4 Ldd GOKMOESTLDD1033357
5 Ldd GOKMOESTLDD1024693
6 Ldd GOKMOESTLDD1024258
7 Ldd GOKMOESTLDD1024317
8 Ldd GOKMOESTLDD1033302
9 Ldd GOKMOESTLDD1033377
10 Ldd GOKMOESTLDD1019633
1
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1037731
2
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1038132
3
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1036289
4
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1033357
5
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1024693
6
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1024258
7
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1024317
8
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1033302
9
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1033377
10
Device: Ldd
Serial Number: GOKMOESTLDD1019633